Growler Theme

hanes

Hanes y Ras a’r Cwrs

Cafodd Marathon Eithafol cyntaf Pen Llŷn ei chynnal ym mis Awst 2016.

Mae gan Blas Heli, marina enfawr Pwllheli, dros 400 o angorfeydd gyda mynediad i brif ddyfroedd Ynys Môn a Bae Ceredigion.

Yn ogystal â bod yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, mae llawer o Lŷn wedi ei restru ar Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru. Nid yw rhannau helaeth o’r dirwedd erioed wedi cael eu haredig ar gyfer ffermio neu eu clirio ar gyfer datblygu trefol, ond yn hytrach maent wedi aros heb eu difetha am ganrifoedd. Mae llawer o nodweddion archeolegol a phensaernïol Llŷn adrodd stori di-dor a ddechreuodd yn y cyfnod cynhanesyddol.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd yr holl ffordd rownd Penrhyn Llŷn, gan groesi caeau gyda giatiau mochyn a phasio cildraethau perffaith, clogwyni, traethau, eglwysi a chaerau.

Mae Ynys Enlli, yn golygu ynys y cerrynt. Mae Cristnogion wedi bod yn teithio yma ers y chweched ganrif, pan sefydlodd Sant Cadfan fynachdy ar yr ynys. Roedd ymweld â hi dair gwaith yn cael ei ystyried yr un mor sanctaidd â phererindod i Rufain.
Dim ond ychydig o gerrig cysegredig sy’n dal i sefyll; y dyddiau hyn, mae Enlli yn warchodfa natur lle mae morloi yn torheulo ar y creigiau yn ymyl y dŵr ac mae adar drycin Manaw, adar drycin y graig a gwylogod yn nythu bob gwanwyn.