Pen Llyn Ultra

TAdroddiad Ras 2016

Edrych yn Ôl ar Ras 2016

Adroddiad Ras:

Dydd Sadwrn y 6ed o Awst cynhaliwyd Marathon Eithafol cyntaf erioed Pen Llŷn, ar benrhyn hardd Llŷn yng Ngogledd Orllewin Cymru. Ymgasglodd y cystadleuwyr tua 4:30am ar gyfer briff y ras a gynhaliwyd yn Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Digwyddiadau Plas Heli i ddatrys unrhyw gwestiynau munud olaf ac anghysondebau o ran y llwybr! Gwiriwyd y cit a bu ambell i gofleidiad funud olaf ac ysgwyd llaw gan ffrindiau a theulu ac yna i ffwrdd â’r cystadleuwyr am y traeth ar gyfer dechrau am  5am!
Gan gyfrif i lawr o ddeg, dechreuwyd y ras gyda thân gwyllt anferth! Roedd y cymal cyntaf o Bwllheli i Abersoch heibio’r 'dyn tun' ar y pentir yn Llanbedrog lle'r oedd yn rhaid i gystadleuwyr gasglu darn o’r llyfr gonestrwydd, gan ddangos bod pob un o'r rhedwyr ar y trywydd iawn. Roedd rhai hyd yn oed yn aros i gymryd lluniau o'r wawr anhygoel! Oddi yno i lawr heibio i'r Warin ac ymlaen i bwynt gwirio 1 ar draeth Abersoch. Cyrhaeddodd y rhedwyr cyntaf am 6.30am, stop dŵr cyflym ac i ffwrdd â nhw! Dilynodd llif cyson o redwyr, i gyd yn dal gyda gwên ar eu hwynebau fel yr oedd yr haul yn dechrau eu cynhesu. Y rhagolygon ar gyfer y diwrnod oedd haul cynnes yn y bore a’r prynhawn gyda’r glaw a’r cymylau yn cau i mewn yn hwyrach gyda’r nos! Byddai’r rhedwyr yn wynebu tywydd nodweddiadol Cymreig!

Gan fod sglodyn amseru, roedd teulu a ffrindiau (yn ogystal â'r trefnwyr) yn gallu olrhain y cystadleuwyr, helpodd hyn o ran bod yn y pwyntiau gwirio o gwmpas y llwybr pan fyddai’r rhedwyr angen yr hwb holl bwysig hwnnw!

Pwynt gwirio 2, Rhiw, lle’r oedd llawer o’r teulu wedi dod i’w croesawu gyntaf. Roedd hyn ar ôl i’r rhedwyr weithio’r caeau o amgylch Porth Neigwl, a chanfu’r rhai nad oedd wedi gwirio’r cwrs ymlaen llaw hyn yn dipyn o her. Cafodd hyn ei weld ar y system olrhain lle cafodd sawl llwybr gwahanol eu cymryd!

O’r Rhiw, aethant i fyny a rownd y pentir i un o'r golygfeydd mwyaf anhygoel mae'n debyg a welwch erioed (yn fy marn i)! Gan edrych i lawr tuag at Aberdaron gydag Ynys Enlli i'r chwith ohono. Mae’r adran hon yn ymlwybro mewn ac allan o gildraethau a heibio i'r hen gloddfeydd tun tuag at Aberdaron lle’r oedd y pwynt gwirio nesaf. Unwaith eto, roedd yn fan gwych i ffrindiau a theulu i godi canol eu rhedwr! Hwn oedd y lle cyntaf lle byddai pobl yn tynnu allan o’r ras naill ai oherwydd methu’r amser torri ffwrdd neu oherwydd anaf. Hefyd, roedd yr haul canol dydd yn wirioneddol boeth ar y pwynt hwn a synnodd hyn ychydig o’r rhedwyr trwy sugno eu lefelau egni.

Y cam nesaf fyddai’r rhan anoddaf o’r ras! O Aberdaron i Borth Colmon neu i fod yn fwy manwl, Penllech, roedd y pwynt gwirio wedi ei leoli ar y traeth. Arweiniodd rhan hir, bryniog a phoeth at fwy o redwyr yn tynnu allan yn y pwynt gwirio. Cafodd y rhan hwn ei alw’n sawl peth, yr un ohonynt yn glên! Creulon ond trawiadol oedd y consensws cyffredinol! Ar y pwynt hwn, roedd gan y ras griw blaenllaw o 3 gyda Gwyn Owen ar y blaen.

O Benllech ymlaen at y pwynt gwirio nesaf yn nhafarn Tŷ Coch ym Mhorth Dinllaen. Mae'r llwybr arfordirol o Benllech yn llwybr cymharol wastad yn troelli o amgylch cilfachau a childraethau bach yr holl ffordd i glwb golff Nefyn, yna o amgylch y pwynt creigiog heibio gorsaf Bad Achub Porth Dinllaen ac ymlaen i'r Tŷ Coch. Profodd hyn i fod y pwynt gwirio gyda’r mwyaf o gefnogaeth gyda channoedd o bobl ar y traeth yn  chwilfrydig ynghylch beth oedd yn digwydd! Roedd y traeth cyfan tu ôl i’r holl redwyr wrth iddynt gofrestru i mewn!

O Borth Dinllaen, aeth y llwybr â nhw i fyny i Nefyn ac i ffwrdd o'r arfordir ychydig, i fyny ochr Mynydd Nefyn i Bistyll ac yna yn ôl i lawr i'r arfordir tuag at Nant Gwtheryn. Eto, yn adran fryniog gyda'r uchafbwynt yn golygu dringo milltir serth i'r pwynt gwirio. Erbyn hyn roedd y tywydd wedi troi gyda gwyntoedd cryf a glaw yn y pwynt gwirio agored ar ben Nant Gwythern. Roedd y tywydd yn awr yn profi gorau!

Newidiodd y dirwedd yn y fan hon i darmac, ar y ffyrdd i'r pwynt gwirio nesaf sef Cegin Huw!! Yma byddai'r rhedwyr yn cael stiw cyw iâr cartref a phaned gynnes!! Roedd mawr ei angen yn y tywydd! Erbyn hyn, roedd y bwch rhwng Gwyn a George yn cynyddu! Roedd Patricia yn y 3ydd safle, fodd bynnag, yn araf dal i fyny gyda George, felly roeddem am gael rhan olaf cyffrous! Arweiniodd y cwrs tuag at Bwllheli, a chwarter milltir o ganol y dref trodd y cwrs yn ôl allan o'r dref gan chwalu pennau’r rhedwyr oedd yn meddwl ei fod yn bron ar ben!

Oherwydd y tywydd, tywyllodd yn gynharach na fyddai’r rhedwyr wedi hoffi! Roedd hyn yn gwneud bywyd yn anodd i'r rhai oedd dal ar y llwybr arfordirol cyn Nant Gwtheryn. Er mwyn eu diogelwch bu’n rhaid i’r trefnwyr dynnu'r ychydig redwyr cefn allan o’r ras gan nad oeddent yn mynd i gyrraedd y pwynt torri ffwrdd, a gyda'r glaw a'r gwynt ac yn awr y tywyllwch i ymdopi ag o, dyma oedd y penderfyniad cywir!

Yr ymdrech derfynol i’r cystadleuwyr oedd y darn 2 filltir caled ar dywod hyd at y diwedd!! I rai, yn y tywyllwch! Ar gyfer y gwylwyr ar y llinell derfyn, roedd hon yn olygfa wych gan y gallech weld pelydryn gwan y fflachlampau pen yn dod yn nes ac yn nes! Diwedd caled!!!Croesodd llif cyson o gystadleuwyr y llinell drwy gydol y nos gyda gwên fawr ar eu hwynebau a’u stori eu hunain am uchafbwyntiau ac isafbwyntiau’r ras i’w rhannu!!!
Roedd cawodydd cynnes a gwydraid hyfryd o win coch yn aros ar gyfer y gorffenwyr! Aeth y gwin i lawr yn dda wrth siarad am ras y flwyddyn nesaf!!

 

 

Tystebau:

Dyma rai o dystebau ras oddi wrth rai o redwyr eithafol 2016...

"... hwn oedd y tro cyntaf i mi wneud y pellter mewn un diwrnod, y Pen Llŷn Eithafol cyntaf ac fe lwyddais i’w orffen! Roeddwn y 15fed safle allan o 49 a ddechreuodd, ni orffennodd 27 a llwyddodd 22 i orffen, roedd Dan, Huw a fy mrawd ar y llinell derfyn yn fy annog ac yn gefnogol iawn ac aethant â fi i Blas Heli lle cefais ddiod a bwyd. Rhaid i mi ddweud roedd yn ras gyfeillgar iawn, gefnogol iawn ac yn ‘ultra’ anhygoel, i fod yn rhan ohoni, roedd yn wych, ac i orffen rwyf wrth fy modd! Da iawn i'r holl redwyr a gymerodd ran, y rhai a orffennodd a’r rhai na lwyddodd, roedd i’w ddechrau yn gamp, da iawn Gwyn Owen, amser gwych, da iawn a diolch i bawb a fu'n helpu fel marsial, gwirfoddolwr ac sydd wedi noddi, - rydych i gyd wedi gwneud i hyn ddigwydd, ond mae'r diolch mwyaf yn mynd i Huw a Dan - da iawn, fe wnes i fwynhau bob munud!
Rwy'n edrych ymlaen at y Penllyn Ultra 2017 yn barod!"
GH

"... Rwyf am ddiolch i Huw a Dan am wneud y Pen Llyn Ultra ddigwydd, rydych chi’n wych hogia’!! Gan fod cymaint o bobl wedi dweud ei fod y profiad mwyaf anhygoel yn y lle mwyaf hardd profodd James, Paul a minnau yr uchaf o'r uchafbwyntiau a'r isaf o isafbwyntiau a rhywsut mi gyrhaeddom y diwedd! Dim ond un o nifer o sgyrsiau a gawsom yn ystod yr 20+ awr oedd dod o hyd i’r gair gorau i ddisgrifio’r Ultra: nid yw caled yn agos; nid yw anodd yn gwneud cyfiawnder ag o; nid yw creulon yn ddigon da gan fod llawer o ddigwyddiadau creulon; "Barbaraidd" oedd y disgrifiad gorau y gallem ddod o hyd iddo! Diolch unwaith eto Huw a Dan, dw i’n dal i fod mewn hwyliau uchel!!"
SW

"... Roedd hyn yn dipyn o brofiad mewn rhan anhygoel o'r byd, lle roeddwn yn dyst i wawriad haul trawiadol dros fae gwydrog, dolffiniaid yn neidio gerllaw Porth Ceiriad, harddwch Ynysoedd Tudwal ac Ynys Enlli a llu o ddelweddau cofiadwy eraill sydd wedi eu serio ar fy nghof. Yn anffodus gorffennodd fy ras yn gynnar ar ôl 11 awr, fodd bynnag hil a ddaeth i ben cyn pryd ar ôl 11 awr, fodd bynnag, mae hwn yn brofiad rwyf am gael eto, ond y tro nesaf, gobeithio, gyda chanlyniad gwahanol! Llwyddodd y trefnwyr a'r gwirfoddolwyr i gynnal digwyddiad cofiadwy ... alla i ddim aros tan 2017! "
CM

"... Helo bobl, gobeithio fod pawb wedi gwella!! Wow am benwythnos, diolch am y gefnogaeth a’r amser mae pawb wedi’i roi i mewn i hyn! Roedd yn fwy na ras! Roedd yn brofiad blydi anhygoel, un na wnaf i fyth anghofio!?? Diolch yn fawr i bawb a oedd yn rhan o hyn. Welwn ni chi i gyd y flwyddyn nesaf."
CE


"... Hi Huw a Dan, jyst eisiau dweud diolch yn fawr i chi am drefnu digwyddiad gwych. Roedd pob agwedd o’r digwyddiad yn wych. Diolch i'r holl griw cymorth, marsialiaid a gwylwyr am fy nghadw i fynd tan y diwedd, roedd hyd yn oed y plentyn bach wedi’i lapio mewn sach

gysgu ar y llinell derfyn yn gweiddi congrats. Hefyd y dyn lleol ger Abererch (fe anghofiais i ofyn ei enw) a gerddodd gyda mi am tua 10 munud. Roedd y cwrs yn greulon ond yn hardd. Fedrwn i ddim rhoi'r gorau i wenu ac edmygu'r golygfeydd hyd yn oed pan oeddwn yn ei chael hi'n anodd. Rwy’n sicr y bydd y digwyddiad yn mynd o nerth i nerth. Roll on 2017."
GC

"... Dim ond eisiau dweud Diolch yn fawr i Huw Williams and Dan am drefnu digwyddiad ysblennydd ddydd Sadwrn, yn sicr yn un i'w gofio. Roedd y gefnogaeth gan y marsialiaid a gwirfoddolwyr yn y pwyntiau gwirio yn anhygoel, a fedrwn i ddim diolch digon iddynt.
Hoffwn ddweud y byddaf yn eich gweld y flwyddyn nesaf i gystadlu ond mae fy nghoesau yn dal i sgrechian "Naaa mae 50 yn ddigon!!"
Diolch eto i bawb X."
SE

"... Mae wedi bod yn un o'r penwythnosau gorau erioed ac roeddwn wrth fy modd, er na wnes i orffen Rwy'n teimlo'n falch o gyrraedd lle wnes i. Er gwaethaf fy mhrotestiadau cynharach rwyf i AM ddod yn ôl y flwyddyn nesaf i wneud y xxxxxx yma, roeddwn i’n gwybod beth oedd i ddod ac roeddwn yn gwybod o fy  recis beth i'w ddisgwyl, ond llwyddodd i fy mwyta’n fyw a fy ngadael dal eisiau mwy!!!! Rwyf wedi dysgu sawl gwers ac mae gennyf dân yn fy mol bellach i ddod yn ôl a’i gwneud yn iawn. Fedra i ddim diolch digon i Huw a Dan am ddigwyddiad anhygoel a’r stiwardiaid a'r cefnogwyr. Digwyddiad gwych a fedra i ddim aros i ddod yn ôl y flwyddyn nesaf. Mae’r croeso gan bobl leol Llŷn yn rhyfeddol.
xxxxx"
LS

"... Ras anhygoel heddiw, diolch Dan a Huw, diolch i'r holl farsialiaid gwych, diolch i'r holl gystadleuwyr hynod gyfeillgar, ac yn bennaf oll ... diolch i'r holl bobl garedig a’m rhoddodd yn ôl ar y trywydd iawn pan gollais fy ffordd....hebddynt mi fyddwn yn dal i grwydro Cymru heb ddim clem ble’r oeddwn!!?? "
TVRC

"... Arglwydd Mawr mi oedd o’n anodd, gallai rhai ei alw yn epig? Beth oedd yn epig oedd trefniant cadarn Huw a Dan gyda chymorth medrus tîm enfawr o wirfoddolwyr di-dâl a marsialiaid yn dioddef yn y gwres ac yna yn ddiweddarach yn amodau hydrefol y glaw di-baid, niwl a gwyntoedd (yn hyrddio 6-7). Tynnaf fy het wlyb socian i chi gyd. Digwyddiad hynod o wych, hynod o anodd. Llongyfarchiadau i'r holl gystadleuwyr. Ac yn bennaf oll i’r trefnwyr a gwirfoddolwyr."
JC

"... Dwi eisiau ychwanegu fy nheimladau at y nifer o bobl eraill sydd wedi postio yn barod. Dan Brook-Sutton a Huw Williams mi drefnoch ac mi gynhalioch ddigwyddiad gwych, ac oherwydd eich ymdrechion anhygoel, yn llwyddiant ysgubol. Rwy'n siŵr y bydd yn mynd o nerth i nerth ac yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Rwy'n hapus iawn fod Emma a minnau yn gallu dweud y buom yn rhan o'r un cyntaf.
Roedd yn wych cyfarfod cymaint o bobl arbennig (cystadleuwyr, marsialiaid a chefnogwyr) cyn ac yn ystod y digwyddiad, ac roedd y ffordd orau y medraf i feddwl amdani i ddod i adnabod y rhan anhygoel yma o’r byd. Diolch eto."
HP


"... Huw, Dan diolch i chi. Roedd eich gofal am ein lles yn ardderchog. Wnes i ddim cweit cyrraedd y pwynt torri ffwrdd ddoe ym Mhort Colmon hyd yn oed gyda'r estyniad. Cefais ddiwrnod epig, rwyf wedi cyfarfod ffrindiau newydd, cawsom hwyl, ac roedd yn ceisio osgoi cae o wartheg yn ddiddorol, yn doedd Trevor! Ond mae'r golygfeydd yn anhygoel."
SW


 

 

lluniau:

Ar gyfer detholiad gwych o luniau o ddigwyddiad 2016 a gymerwyd gan Sports Pictures Cymru - ewch i'w oriel drwy glicio yma.

 

 

Canlyniadau Ras 2016:

A ddarperir gan y niftyentries.com ardderchog ... gweler http://penllyn.niftyentries.com/Results/Round-Pen-Llyn-Ultra-2016